Tomasz Strahl

Jest obec­nie naj­młod­szym pro­fe­so­rem sztuk muzycz­nych w Pol­sce. W 1989 roku ukończył Aka­de­mię Muzyczną im. F. Cho­pina w War­sza­wie w kla­sie wio­lon­czeli prof. Kazi­mie­rza Micha­lika. Jako sty­pen­dy­sta Rządu Austriac­kiego odbył roczne stu­dia pody­plo­mowe w Hoch­schule für Musik und Dar­stel­lende Kunst w Wied­niu u prof. T. Kühne. W zakre­sie kame­ra­li­styki pra­co­wał pod kie­run­kiem wybit­nego skrzypka Krzysz­tofa Jako­wi­cza, z któ­rym wystę­puje od wielu lat.
Tomasz Strahl jest lau­re­atem ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów wykonaw­czych w Pozna­niu i War­sza­wie, a także zwy­cięzcą V Mię­dzy­na­ro­do­wego Konkursu Muzycz­nego im. N. Zaba­leta w San Seba­stian w Hisz­pa­nii w 1991 roku. W 1994 roku otrzy­mał Nagrodę-Stypendium Polsko-Japońskiej Fun­da­cji JESC.
Artysta współpracuje z wybitnymi dyrygentami, orkiestrami i artystami zarówno w kraju, jak i za granicą.
Wśród bar­dziej zna­czą­cych kon­cer­tów Toma­sza Strahla wymie­nić można występy w Art Cen­ter w Tel Avi­vie, w L’Auditorii w Bar­ce­lo­nie, w Bruck­ner­saal w Linzu, w Fil­har­mo­nii Naro­do­wej oraz w Sali im. Moniuszki Teatru Wiel­kiego-Opery Naro­do­wej w War­sza­wie, Schau­spiel­haus w Ber­li­nie, St John’s Smith Squ­are w Lon­dy­nie i Top­pan Hall w Tokio. Arty­sta odbył liczne tour­née po Japo­nii, Kana­dzie i Hisz­pa­nii (wraz z Filhar­mo­nią Ślą­ską). Waż­nym wyda­rze­niem kon­cer­to­wym było wyko­na­nie Kon­certu wio­lon­cze­lo­wego W. Luto­sław­skiego w obec­no­ści kom­po­zy­tora w 1993 roku pod dyrek­cją M. Błasz­czyka, a także wzię­cie udziału wraz z Krzysz­to­fem Jabłoń­skim w przed­sta­wie­niu „For­te­pia­nis­simo” przy­go­to­wa­nym przez Teatr Wielki-Operę Naro­dową w Warsza­wie. W 2005 roku arty­sta doko­nał pol­skiego pra­wy­ko­na­nia II Kon­certu wio­lon­cze­lo­wego Pio­tra Mossa na Festi­walu „Pra­wy­ko­na­nia” wraz z Naro­dową Orkie­strą Sym­fo­niczną Pol­skiego Radia.
Tomasz Strahl jest również częstym gościem wielu polskich festiwali muzycznych oraz zagranicznych.
W 2006 roku arty­sta wystą­pił w pre­sti­żo­wym Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­walu Wiolonczelo­wym w Cara­cas w Wenezueli.
Tomasz Strahl jest współ­za­ło­ży­cie­lem Cho­pin Duo, który two­rzy wraz z pia­ni­stą Krzysz­to­fem Jabłońskim.
Arty­sta doko­nał wielu nagrań archi­wal­nych dla Pol­skiego Radia i Tele­wi­zji Pol­skiej, a także dla CBC Radio w Kana­dzie. Dys­ko­gra­fia arty­sty obej­muje wiele płyt wyda­nych przez prestiżowe firmy fono­gra­ficzne. Nagra­nia wio­lon­cze­li­sty dwu­krot­nie były nomi­no­wane do Nagrody „Fry­de­ryk”, które to wyróż­nie­nie arty­sta zdo­był  w 2003 roku.
Tomasz Strahl pro­wa­dzi liczne kursy mistrzow­skie, a także klasę wio­lon­czeli w Aka­de­mii Muzycz­nej im. F. Cho­pina w War­sza­wie oraz w Aka­de­mii Muzycz­nej im. G. i K. Bace­wi­czów w Łodzi.
W czerwcu 2001 roku otrzy­mał z rąk Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej tytuł pro­fe­sora, a w 2002 roku Złoty Krzyż Zasługi.
W latach 2008–2012 peł­nił funk­cję pro­dzie­kana Wydziału Instru­men­tal­nego UMFC. W wybo­rach 2012 został wybrany dzie­ka­nem Wydziału Instru­men­tal­nego w kaden­cji 2012–2016.

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się