UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

Rozumiem

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU „KLUB PRZYJACIÓŁ NFM” / NFM Friens Club Form

Dane zgłaszającego / Personal Data
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane (dozwolone są wyłącznie cyfry)
Nieprawidłowe dane
Miejsce zamieszkania
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane format XX-XXX

Wybór celu / Chosen purpose

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Pakiet

Nieprawidłowe dane

Oświadczenia / Declarations

Informuję, że / Please be informed that
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, Wrocław, wpisanej do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Wrocław nr RIK 38/2014, zwana dalej NFM; NFM prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
the administrator of your personal data is the Witold Lutosławski National Forum of Music, pl. Wolności 1, Wrocław, entered in the Register of Cultural Institutions maintained by the Wrocław Community, No. RIK 38/2014, hereinafter referred to as NFM; NFM conducts processing operations for your personal data.
2) IOD NFM jest Piotr Schmidt (piotr.schmidt@nfm.wroclaw.pl).
Mr Piotr Schmidt is the NFM Data Protection Officer.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestniczenia w programie oraz przesyłania informacji związanych z działalnością Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu na podstawie przepisu art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy (do 24.05.2018) / art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO (od 25.05.2018r.) - ze względu na konieczność prowadzenia marketingu własnych produktów i usług na rzecz widzów NFM.
Your personal data will be processed in order to participate in the programme and send information related to the activities of the National Forum of Music in Wrocław based on the provision of art. 23 sec. 1 point 5 of the Act (until 24May 2018) / Art. 6 par. 1. f RODO (from 25 May 2018 onwards) - due to the need to conduct marketing of our own products and services for the NFM audience.
4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane na nośnikach DS. w przestrzeni NFM, materiałach drukowanych, w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej NFM
Your personal data will be presented on Digital Signage in the space of NFM, in printed materials, social media and on the NFM website.
5) NFM nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich,
NFM does not intend to transfer your data to third countries.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie realizowania Programu,
Your personal data will be processed during the implementation of the programme.
7) posiada Pani/Pan prawo żądania od NFM sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
You have the right to request NFM to modify, delete or limit the processing of personal data and to object to such processing.
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w innych niż podane wyżej celach lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
You have the right to submit a written, motivated request to cease processing your data due to your special situation, as well as having the right to object to the processing of your data in other than the aforementioned purposes or to transferring them to another data administrator.
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (do 24.05.2018r.) / Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018r.).
You have the right to lodge a complaint with the supervisory body, which is the General Inspector of Personal Data Protection (until 24May 2018) / President of the Office for Personal Data Protection (from 25 May 2018 onwards).
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.” dane osobowe z formularza będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do uczestniczenia w programie oraz przesyłania informacji związanych z działalnością Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, z zachowaniem postanowień Ustawy dotyczących gwarancji wglądu do danych, poprawiania danych i ochrony przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu produktów i usług Narodowego Forum Muzyki.
Your personal data is not subject to automated decision making, including profiling. Personal data from the form will be used only for the purposes of participation in the programme and sending information related to the activities of the National Forum of Music in Wrocław, in accordance with the Act of 29.08.1997 on Personal Data Protection subject to the provisions of the Act regarding the guarantee of access to data, data correction and data processing protection. Your personal data shall be processed in order to market the products and services of the National Forum of Music.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Narodowe Forum Muzyki (NFM) – instytucja kultury miasta Wrocławia, współprowadzona przez:

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, dla której Instytucją Pośredniczącą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 | Więcej o projekcie