Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia

 

Nr projektu:
POIS.08.01-00-00-1097/16

Nr umowy o dofinansowanie:
POIS.08.01-00-00-1097/16-00 z dnia 14.04.2017r.

Cel projektu:
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału kulturowego i turystycznego regionu poprzez szersze udostępnienie dziedzictwa kulturowego.
Założeniem projektu jest podniesienie poziomu regionalnej infrastruktury kultury, a tym samym zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych poprzez optymalizację możliwości funkcjonalnych Narodowego Forum Muzyki w zakresie realizacji szerszych programów kulturowych i edukacyjnych.
Dodatkowo zaplanowane w ramach projektu doposażenie oraz zapewnienie mobilności sprzętu i wyposażenia zwiększy możliwości instytucji, co do ilości i jakości już realizowanych wydarzeń. Możliwe stanie się zrealizowanie większej ilości wydarzeń w innych miejscach gdzie zespoły instytucji występują (kościoły, sale gościnne, stadion, ale też szkoły, szpitale).
Wymiernym efektem realizacji projektu będzie zwiększenie ilości odwiedzających, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych, korzystających z oferty kulturalnej instytucji muzycznych w województwie dolnośląskim i w Polsce. Możliwe stanie się podjęcie zupełnie nowych pozycji programowych, tj.: festiwale muzyki organowej; taniec; przedstawienia operowe; sztuka filmowa oraz zwiększenie zakresu prowadzonych przez Forum działań edukacyjnych. Wszystko to przyczyni się do utworzenia stałej grupy odbiorców oferty NFM i będzie generować zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze, zwiększenie kompetencji kulturowych społeczeństwa oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu i Wrocławia.
Zakłada się, że osiągnięty w wyniku realizacji projektu wzrost potencjału Narodowego Forum Muzyki  pozytywnie wpłynie na promocję kultury i edukacji kulturalnej na poziomie lokalnym i regionalnym, a tym samym na wzrost liczby turystów przybywających do Wrocławia w celu udziału w wydarzeniu artystycznym lub kulturowym. W efekcie dzięki inwestycji w obszarze kultury nastąpi rozwój przedsiębiorstw o powiązanych branżach wspierających i promujących działalność kulturalną. Doprowadzi to do wzrostu przychodów w sektorach kultury oraz kreacji turystyki kulturowej.

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia niezbędnego do działalności NFM. Projekt jest odpowiedzią na problem niewystarczającego wykorzystania potencjału kulturowego i turystycznego regionu wynikający z ograniczonego dostępu do dziedzictwa kulturowego (braków w wyposażeniu czołowej instytucji kultury). Podstawowym problemem NFM jest niewystarczająca ilość sprzętu i wyposażenia do realizacji nowego programu kulturowego. W ramach zakończonego pierwszego przedsięwzięcia Budowy Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu zapewniono podstawowy zakres wyposażenia niezbędnego do realizacji zaplanowanego jeszcze w 2008 roku programu kulturowego. Już w chwili wprowadzania się do nowego obiektu instytucja była rozwinięta bardziej niż pierwotnie zakładano. Obecnie po pierwszym zamkniętym sezonie artystycznym potrzeby związane ze sprzętem i wyposażeniem dla realizacji kolejnych pozycji programowych spowodowały, że realizacja projektu stała się niezbędna.

W związku z powyższym planuje się zakup:

 • wyposażenia i sprzętu scenicznego, w tym w szczególności: pulpity orkiestrowe, statywy sceniczne, krzesła sceniczne, podesty i akcesoria, widownia mobilna, wyposażenie sceny, w tym podłoga baletowa, zastawki sceniczne, kulisy, horyzonty;
 • wyposażenia i sprzętu nagłośnieniowego, w tym w szczególności: mikrofony, przewody i akcesoria, statywy, miksery, systemy odsłuchów scenicznych, systemy rejestracji wielośladowej, parawany akustyczne, wzmacniacze i głośniki, zestawy stereo;
 • wyposażenia i sprzętu oświetleniowego, prezentacyjnego i realizacji wideo, w tym w szczególności: uzupełnienie sprzętu oświetleniowego, uzupełnienie sprzętu do zasilania i okablowania, skrzynie do przewożenia i magazynowania sprzętu, rozszerzenie funkcjonalności sterowania oświetleniem koncertów, dodatkowe konstrukcje do podwieszania oświetlenia, scenografii, systemy mocowań, system oświetlenia wyjazdowego, systemy projekcji multimedialnej, uzupełnienie wyposażenia posiadanego systemu projekcji i obsługi multimediów, system realizacji wideo;
 • instrumentów muzycznych – w tej grupie kluczowe są organy, ale poza nimi planuje się zakup instrumentów w każdej z grup: strunowych, dętych, perkusyjnych oraz elektrycznych oraz akcesoriów do nich;
 • wyposażenia i sprzętu fotograficznego;
 • sprzętu i wyposażenia komputerowego oraz oprogramowania do projektowania i realizacji wydarzeń;
 • wyposażenie ułatwiającego korzystanie z oferty NFM niepełnosprawnym - platformy schodowej.

W ramach realizacji projektu została już zakupiona część wyposażenia, m.in.

 • instrumenty muzyczne: fasada organowa, wiolonczela,
 • wyposażenie i sprzęt nagłośnieniowy: mikrofony, przewody, statywy,
 • sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie,
 • sprzęt fotograficzny: aparaty fotograficzne wraz z obiektywami, dron z wbudowaną kamerą o wysokiej rozdzielczości oraz pozostałe wyposażenie (torby, statywy, uchwyty, adaptery, nośniki pamięci);
 • sprzęt i oprogramowanie komputerowe, w tym laptopy Dell, oprogramowanie Adobe CreativeCloud, a także myszki, monitory dotykowe;
 • nagłośnienie: mikrofony (Widlicki, Shure, Sennhaiser, Schoeps) wraz ze statywami oraz przewody, system rejestracji wielośladowej (system odsłuchowy);
 • scena: fasada organowa, wózek do przewożenia fortepianów, pulpity orkiestrowe, statywy sceniczne, krzesła sceniczne oraz podesty i pojemniki na partytury, kulisy, horyzonty, podłoga baletowa, zestaw Hi-Fi ,narzędzia multitool;
 • instrumenty: skrzypce historyczne François-Louis Pique, wiolonczele, waltornie Keith Berg, a także futerały do trąbek, puzonu tenorowego oraz basowego.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 • Całkowita wartość projektu: 29 740 880,51 PLN
 • Kwota wydatków kwalifikowanych: 24 462 249,13 PLN
 • Kwota dofinansowania: 20 792 911,76 PLN                                                                            

Terminy realizacji:

 • Rozpoczęcie: I kwartał 2015
 • Zakończenie: 31.07.2021

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można znaleźć na stronach internetowych:

Informacja Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (beneficjenta) o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Informujemy, że w Wytycznych w zakresie realizacji postępowań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (sekcja 9.1.4) wskazano mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów unijnych współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POIiŚ). Instytucja Zarządzająca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Za pośrednictwem mechanizmu należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych mechanizmów: formularza dostępnego na stronie http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ lub adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl. Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI VIII OŚ PRIORYTETOWA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PODSUMOWANIE PROJEKTU

 • Zakończenie: 31 lipca 2021 r.

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego (NFM) we Wrocławiu należy do czołowych instytucji muzycznych w kraju. Jego cechą charakterystyczną jest umiejętność łączenia muzyki poważnej z nowoczesną, wychodząc tym samym ponad tradycyjny kanon i dopasowując program zarówno do melomanów, jak i osób mniej zaangażowanych w kulturę wysoką. O potencjale tego miejsca niewątpliwie świadczy sukces osiągany w kolejnych sezonach działalności, począwszy od roku inauguracyjnego 2015/2016 do chwili obecnej. Niemal 4500 wydarzeń, ponad 1 800 000 osób odwiedzających NFM – to wszystko dowodzi ogromnego zaangażowania placówki w działalność kulturową, jak również bardzo dużego zainteresowania odbiorców, którzy chętnie uczestniczą w wydarzeniach. Powyższe sprawia, że Narodowe Forum Muzyki, obok wrocławskiego Ratusza, Hali Stulecia czy katedry św. Jana Chrzciciela, uznane zostało przez społeczeństwo, a w szczególności wrocławian, za wizytówkę miasta i główny produkt turystyczny regionu.

Dlatego też tak istotne jest podjęte przez NFM nieustanne dążenie do podniesienia potencjału kulturowego miasta, a tym samym umocnienia w aspekcie kulturowym pozycji Wrocławia w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Tak postawionego celu nie można by osiągnąć bez ciągłego podnoszenia poziomu warunków technicznych i instrumentarium NFM.

Stało się to możliwe dzięki realizacji niniejszego projektu, który jest odpowiedzią na problem niewystarczającego wykorzystania potencjału kulturowego i turystycznego regionu, wynikającego z ograniczonego dostępu do dziedzictwa kulturowego (braków w wyposażeniu czołowej instytucji kultury). W związku z powyższym zakupiono:

 • wyposażenie i sprzęt sceniczny, w tym w szczególności: pulpity orkiestrowe, statywy sceniczne, krzesła sceniczne, podesty i akcesoria, widownię mobilną, wyposażenie sceny, w tym podłogę baletową, zastawki sceniczne, kulisy, horyzonty;
 • wyposażenie i sprzęt nagłośnieniowy, w tym w szczególności: mikrofony, przewody i akcesoria, statywy, miksery, systemy odsłuchów scenicznych, systemy rejestracji wielośladowej, parawany akustyczne, wzmacniacze i głośniki, zestawy stereo;
 • wyposażenie i sprzęt oświetleniowy, prezentacyjny i realizacji wideo, w tym w szczególności: uzupełnienie sprzętu oświetleniowego sceny, uzupełnienie sprzętu do zasilania i okablowania, skrzynie do przewożenia i magazynowania sprzętu, rozszerzenie funkcjonalności sterowania oświetleniem koncertów, dodatkowe konstrukcje do podwieszania oświetlenia, scenografii, systemy mocowań, system oświetlenia wyjazdowego, systemy projekcji multimedialnej, uzupełnienie wyposażenia posiadanego systemu projekcji i obsługi multimediów, system realizacji wideo;
 • instrumenty muzyczne – w tej grupie kluczowe są organy, ale poza nimi zakupiono instrumenty z każdej z grup: strunowych, dętych, perkusyjnych, klawiszowych oraz elektrycznych i akcesoria do nich;
 • wyposażenie i sprzęt do studia fotograficznego;
 • sprzęt i wyposażenie komputerowe oraz oprogramowanie do projektowania i realizacji wydarzeń;
 • wyposażenie ułatwiające korzystanie z oferty NFM osobom z niepełnosprawnościami: platformy schodowe.

Projekt i jego cele zostały zrealizowane w taki sposób, aby wspierać wszystkie najważniejsze czynniki zrównoważonego rozwoju: gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Projekt przyczynia się do osiągnięcia oczekiwanych w ramach osi VIII rezultatów:

 • poprawy warunków eksponowania (promocja obiektu z wykorzystaniem nowoczesnych technik, zwiększenie potencjału obiektu) i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego,
 • zwiększenia dostępności (nowa oferta kulturalna w NFM, wprowadzenie stałej oferty turystycznej) infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturoweg.
 • wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze (zwiększenie liczby osób odwiedzających obiekt w wyniku realizacji projektu).
 • Inwestycja będzie miała na celu wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych w wymiarze krajowym, regionalnym i lokalnym. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie społeczne związane z większą dostępnością infrastruktury o przeznaczeniu kulturalnym, co wpływa na rozwój przemysłu kultury Wrocławia oraz kompetencji społecznych i czasu wolnego jego mieszkańców.

 

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się