Polityka prywatności serwisu

Informacje ogólne
Polityka prywatności reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych użytkowników serwisu nfm.wroclaw.pl. Wiemy jak ważna jest prywatność oraz ochrona danych osobowych dlatego też chcemy zapewnić, że podczas korzystania z Serwisów, dla których administratorem jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, pl. Wolności 1, 50-071 Wrocław nie jest wymagane podawanie jakichkolwiek danych osobowych.

Najważniejsze informacje – kto jest administratorem danych osobowych

1.     Administratorem danych osobowych jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, pl. Wolności 1; 50-071 Wrocław
2.     Inspektorem Ochrony Danych jest: Piotr Schmidt, iod@nfm.wroclaw.pl.

Dane osobowe
Dane osobowe są wykorzystywane w kilku przypadkach i zawsze dzieje się to za Twoją wiedzą, co opisujemy w tej Polityce prywatności.  

Sprzedaż biletów na wydarzenia
Pierwszym z przypadków jest osobista sprzedaż biletów na wydarzenia. W tym celu przetwarzane będą jedynie imię i nazwisko w celu odbioru wcześniej zarezerwowanego biletu.

Drugim z przypadków, kiedy wykorzystywane są dane osobowe jest rejestracja w systemie rezerwacyjnym oraz zakup biletów w tym systemie bez rejestracji.
Dane w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail i opcjonalnie nr telefonu przetwarzane są w związku z możliwością założenia indywidualnego konta Użytkownika, a następnie w celu realizacji zakupów biletów na wydarzenia.
Możliwy jest zakup produktów przez Użytkownika niezarejestrowanego. W tym celu przetwarzane są takie dane jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Dane przetwarzamy też w celu:
a) reklamacji – zakres przetwarzanych danych to imię, nazwisko, adres, numer zamówienia,
b) odstąpienia od umowy – zakres przetwarzanych danych to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer zamówienia, numer faktury / rachunku.

Zarówno w przypadku sprzedaży produktów dla Użytkownika niezarejestrowanego jak i zarejestrowanego podanie danych wskazanych wyżej jest obowiązkowe.
Chcemy zapewnić, że przetwarzamy te dane wyłącznie w celu i zakresie związanym z obsługą konta Użytkownika jak i ze sprzedażą̨ biletów na wydarzenia.
Te dane także nie są wykorzystywane w innym celu niż związanym z korzystaniem z serwisu nfm.wroclaw.pl. Chyba, że Użytkownik wyrazi odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług Newsletter

Wysyłanie informacji marketingowych oraz handlowych (Newsletter)
Za wyraźną, odrębnie udzieloną przez Ciebie zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach przesyłania Tobie informacji, w tym informacji handlowych w postaci Newslettera. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie.
Zapewniamy, że korzystanie z usługi Newslettera jest dobrowolne i możesz w każdej chwili z niej zrezygnować. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl lub kliknąć w link dezaktywujący jaki znajduje się w każdym przesłanym Newsletterze.

Szczegółowe zasady związane z otrzymywaniem Newslettera zostały opisane w Regulaminie.

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
a) zgoda wyrażona przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu świadczenia usług Newsletter, w tym przesyłanie informacji handlowych oraz marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
b) realizacja internetowej sprzedaży produktów (zawarcie umowy) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) ciążący na NFM obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością, zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie wydarzeń oraz rozpatrzeniem reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
d) prawnie uzasadniony interes NFM, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Długość przetwarzania danych
Dane osobowe będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane niezbędne do realizacji sprzedaży Administrator przechowuje przez okres wymagany przepisami prawa w tym zakresie, m.in. w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z Kodeksu cywilnego.

W związku z zakupem biletów dane przechowywane są nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniego zakupu biletu.
Dane osobowe, które przetwarzane są w związku z postępowaniem reklamacyjnym będą przechowywane od dnia złożenia reklamacji przez okres wymagany przepisami prawa.
Dane związane z wystawieniem faktury będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności. Ponadto dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych.

W przypadku, kiedy dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, w tym marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

Komu przekazujemy dane
Przekazane NFM dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:
a) wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
b) przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać sprzedaż internetową. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

a) osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, tj.: dostawcom usług informatycznych, firmowym rachunkowym (księgowym, podatkowym), windykacyjnym, prawniczym,
c) innym odbiorcom danych, tj. kurierom, którzy dostarczą przesyłki, firmom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu obsługi procesu płatności na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa,
d) administratorom mediów społecznościowych w jakich NFM prowadzi konta – Facebook, X (dawniej Twitter), Instagram, YouTube i Spotify.
e) dostawcom usług płatniczych, w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych udostępnianych na stronie Portalu, w tym w szczególności PayPro oraz tPAY.

Jakie prawa Tobie przysługują
Chcemy żebyś wiedział, że przysługuje Tobie prawo
- dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

- do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

- do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a)wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub, w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

- ograniczenia przetwarzania danych - możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

- do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;

- do przenoszenia danych - masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.  

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adresem e-mail: iod@nfm.wroclaw.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie taka osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.  

Dbamy o Twoje dane
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych. Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.  

Polityka dotycząca cookies
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Dla Państwa wygody serwis www.nfm.wroclaw.pl  używa plików cookies po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Serwis www.nfm.wroclaw.pl  stosuje dwa typy plików cookies:
1.    wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
2.    funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
•    cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny www.nfm.wroclaw.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, https://policies.google.com/privacy
•    cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal,
•    cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.
Serwisy obce, do których niekiedy odsyła serwis www.nfm.wroclaw.pl , mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w  tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Tego rodzaju pliki cookies to:
•    w serwisie youtube.com – zawierające preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
•    w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalające na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam; polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.
Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.
Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.
Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.
Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Dane pozyskane automatycznie w Serwisie
Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Logi serwera
1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- Informacje o adresie IP.
3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4.    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Narzędzia analityczne
W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.
Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

Google Analytics
W naszym serwisie używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.
Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki.

Piksel Facebooka
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:
•    emisji reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
•    tworzenie grup odbiorców reklama
•    analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę
•    używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

Informacje o danych zbieranych przez Facebook.
Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords
Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:
•    widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
•    znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
•    automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
•    widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
•    możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.

Informacje w formularzach
1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3.    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4.    Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się