Andrzej Kosendiak / fot. Łukasz Rajchert
Andrzej Kosendiak

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, dyrygent i pedagog, jeden z najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2021 – tytuł profesora i obecnie pracuje na swojej macierzystej uczelni. W 2005 r. został dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i doprowadził do zmiany oblicza obydwu tych instytucji oraz do przekształcenia ich w Narodowe Forum Muzyki. Otwarcie nowej siedziby Narodowego Forum Muzyki, która powstała dzięki jego inicjatywie i staraniom, zostało uhonorowane nagrodą Koryfeusz Muzyki Polskiej 2016 w kategorii „Wydarzenie Roku”.

Jako dyrektor NFM powołał do życia nowe zespoły artystyczne, m.in. Chór NFM, Wrocławską Orkiestrę Barokową i Chór Chłopięcy NFM, zainicjował również Leo Festiwal. Ponadto był jednym ze współtwórców miesięcznika „Muzyka w Mieście”, wydawanego przez NFM w latach 2012–18. Szczególnym zainteresowaniem dyrygenta cieszy się muzyka dawna. W 1985 r. założył zespół Collegio di Musica Sacra, a w 2013 – Wrocław Baroque Ensemble, którego jest kierownikiem artystycznym.

W latach 2001–2009 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej wrocławskiej Akademii Muzycznej. Nagrał nieznane dotąd dzieła z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteki w Strasburgu, utwory Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (Wrocławska Nagroda Muzyczna), Bartłomieja Pękiela, Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego i in.; większość z tych nagrań była nominowana do nagrody Fryderyk, w 2019 roku zdobyła ją płyta Mielczewski II, a w 2021 – Mikołaj Zieleński (obie płyty zostały wyróżnione w kategorii „Album roku – muzyka dawna”). Płyta z utworami Zieleńskiego otrzymała też nominację do International Classical Music Awards 2021 w kategorii „Baroque Vocal”. W najbliższym czasie zostaną wydane kolejne albumy z muzyką staropolską. Andrzej Kosendiak regularnie dyryguje zespołami NFM oraz orkiestrami z Polski i świata. Występował w wielu krajach Europy, USA (m.in. współpracował z University of North Carolina, Chapel Hill) i w Chinach.

Jest niezwykle aktywny w dziedzinie edukacji. Zapoczątkował projekty edukacyjne – Śpiewający Wrocław, Śpiewająca Polska, międzynarodowe spotkania chórów Singing Europe, następnie dzięki jego wsparciu lub inicjatywie powstały w NFM: Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, Akademia Chóralna, Akademie Muzyki Dawnej łączące kursy mistrzowskie z koncertami, Akademia Orkiestrowa przygotowująca muzyków do pracy w profesjonalnych zespołach, a także Centrum Edukacyjne NFM. Był pomysłodawcą programu Musica polonica rediviva, którego założeniem jest wykonywanie muzyki polskiej przez młodych artystów na całym świecie przy wsparciu konserwatoriów i festiwali (do tej pory nawiązano współpracę z Royal Conservatoire w Hadze, Conservatorio di Musica Luca Marenzio w Brescii i Conservatorio Superior de Música de Aragón w Saragossie).

Artysta zainicjował także cykle wydawnictw płytowych 1000 lat muzyki we Wrocławiu oraz Witold Lutosławski. Opera omnia. Dzięki jego staraniom realizowany jest wspólny projekt fonograficzny Paula McCreesha i Chóru NFM, obejmujący nagrania wielkich dzieł oratoryjnych; dotychczas wydane albumy zdobyły dwukrotnie BBC Music Magazine Award, Diapason d’Or oraz Editor’s Choice magazynu „Gramophone”. W 2018 r. ukazała się płyta z Widmami Moniuszki pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka – nagrana przez wybitnych śpiewaków i aktorów, a także Chór NFM i Wrocławską Orkiestrę Barokową; otrzymała Fryderyka 2019 w kategorii „Album roku – muzyka chóralna, oratoryjna i operowa”.

Wśród wielu nagród i wyróżnień artysty znajdują się m.in. Nagroda Prezydenta Wrocławia (2016), Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii „Największa osobowość w promocji regionu” (2016), nagrody Radia Wrocław Kultura – Emocje w kategoriach „Osobowość sezonu kulturalnego” (2017) i „Muzyka klasyczna” (2018), Austriacki Krzyż Honorowy I Klasy za Zasługi w Nauce i Sztuce (2018), Diament Wrocławia (2018), Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2018) i Złota Odznaka Honorowa Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wrocław grato animo” (2020).

----

Director of the Witold Lutosławski National Forum of Music in Wrocław, conductor, and teacher, one of the most active musicians and promoters of musical life in Poland. He is a graduate of the Department of Composition, Conducting and Theory of Music at the Academy of Music in Wrocław. In 2013, he obtained a postdoctoral degree and is currently working as a professor at his alma mater. In 2005, he became Director of the Wrocław Philharmonic and the International Festival Wratislavia Cantans and effected structural and profile transformation of both institutions, finally merging them into the National Forum of Music. The opening of the new venue of the NFM – which was constructed thanks to his ideas and efforts – was honoured with the Coryphaeus of Polish Music 2016 award in the Event of the Year category.

As Director of the NFM, he created new artistic ensembles, i.a. the NFM Choir, Wrocław Baroque Orchestra, and the NFM Boys’ Choir. He also initiated Leo Festival. In addition, he was one of the co-founders of Muzyka w Mieście monthly, published by the NFM from 2012–2018. Music of the past is of particular interest to Andrzej Kosendiak. In 1985, he founded the ensemble Collegio di Musica Sacra, and in 2013 Wrocław Baroque Ensemble, of which he is artistic director. From 2001–2009, he was the head of the Inter-Departamental Study of Early Music at the Wrocław Academy of Music. He has recorded previously unknown works from Wrocław University Library and Strasbourg Library, works of Grzegorz Gerwazy Gorczycki (awarded Wrocław Music Prize), Bartłomiej Pękiel and Marcin Mielczewski; most of these recordings were nominated for the Fryderyk award, and Mielczewski II won Fryderyk 2019 (Album of the Year – Early Music). The near future will see more albums with Polish early music being released, i.a. with compositions by Stanisław Sylwester Szarzyński and Mikołaj Zieleński.

Andrzej Kosendiak regularly conducts the NFM Wrocław Philharmonic, NFM Choir, Wrocław Baroque Orchestra, Wrocław Baroque Ensemble, and philharmonic orchestras across Poland and around the world. He has performed in many countries in Europe, the USA (including a collaboration with University of North Carolina, Chapel Hill), and China. He is extremely active in the field of education. He initiated educational projects: Singing Wrocław, Singing Poland, international meetings of choirs Singing Europe, and thanks to his support or initiative the following have been created at the NFM: the National Polish Youth Choir, Choral Academy, Early Music Academies combining master classes with concerts, NFM Orchestra Academy preparing musicians to work in professional ensembles, as well as the NFM Education Centre. He is the father of the Musica polonica rediviva programme, whose premise is to encourage performances of Polish music by young artists around the world with the support of conservatories and festivals (so far collaborations with the Royal Conservatoire in The Hague, Conservatorio di Musica Luca Marenzio in Brescia and Conservatorio Superior de Música de Aragón in Zaragoza). Andrzej Kosendiak has also initiated the recording series 1000 Years of Music in Wrocław and Witold Lutosławski. Opera omnia. Thanks to his efforts, a joint phonographic project by Paul McCreesh and the NFM Choir is being carried out, including recordings of great oratorio works; hitherto released albums have twice won the BBC Music Magazine Award, Diapason d’Or, and the Editor’s Choice of Gramophone magazine. In 2018, a record of Moniuszko’s Phantoms was released under the direction of Andrzej Kosendiak – recorded by eminent singers, actors, the NFM Choir, and Wrocław Baroque Orchestra; this CD won the Fryderyk 2019 award in the category Album of the Year – Choral Music, Oratorio and Opera.

Andrzej Kosendiak has many awards and distinctions to his credit, among others the Award of the President of Wrocław (2016), Lower Silesian Key of Success in the category ‘The greatest personality in the promotion of the region’ (2016), awards of Radio Wrocław Kultura – Emotions in the categories Personality of the Cultural Season (2017) and Classical Music (2018), Austrian Honorary Cross of 1st Class for Merit in Science and Art (2018), Diamond of Wrocław (2018), and Honorary Badge of Merit for the Lower Silesian Voivodship (2018).

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się