Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble

W 2014 roku grupa krakowskich muzyków, występujących razem między innymi w projekcie European Workshop for Contemporary Music, uczestniczyła w Internationale Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadt – programie skierowanym do młodych ansambli. Narodziła się wtedy myśl, by owocną współpracę kontynuować w formie stałego zespołu. Gruntem była wspólna chęć eksploracji muzyki współczesnej we wszelkich przejawach gatunkowych, z różnych okresów i z różnych kultur muzycznych. Ponadto celem stało się wykonywanie takiej muzyki i w takiej formie, która pozwoli rozwinąć się zarówno wykonawcom, jak i słuchaczom.

Zespół pragnie reinterpretować muzykę już znaną i ugruntowaną, odkrywać tę, która wciąż oczekuje na odsłonięcie, i współtworzyć nową, aktualną. Gra szeroko rozumianą kameralistykę – od utworów solowych po skład typu sinfonietta. Muzycy, dążąc do zespolenia swoich osobowości w nową całość, pracują na zasadach równoprawnego partnerstwa i wzajemnie się inspirują. Stąd też nazwa zespołu – Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble.

Spółdzielnia to zbiór indywidualności artystycznych. Każdy z członków grupy prowadzi także własną działalność artystyczną i może pochwalić się znaczącymi osiągnięciami na polu sztuki muzycznej. W ramach indywidualnej aktywności muzycy koncertują jako soliści, formują zespoły kameralne i występują w orkiestrach symfonicznych. Aktywność ta nie kończy się jednak na wykonawstwie – część artystów prowadzi także działalność naukową, zajmuje się kompozycją, produkcją muzyczną i organizacją wydarzeń kulturalnych. Każdy z członków zespołu gromadzi przy tym bezcenne indywidualne doświadczenia, związane z różnymi gałęziami muzyki współczesnej, klasycznej, dawnej, rozrywkowej oraz etnicznej. Z tej wszechstronności muzyków bierze się otwartość grupy na nowatorskie pomysły i rozwiązania artystyczne. Pierwszorzędne znaczenie w doborze repertuaru mają dla zespołu indywidualizm, różnorodność i świeżość, a w wykonawstwie zrozumienie idei muzycznych i estetycznych oraz otwartość i muzykalność poparte warsztatem technicznym. Stara się on także animować powstawanie nowych kompozycji.

Jeszcze jako członkowie European Workshop for Contemporary Music artyści mieli okazję dzielić scenę z muzykami reprezentującymi takie grupy, jak Ensemble Modern i Ensemble Garage. Wiele zawdzięczają również dyrygentowi prowadzącemu EWCM, którym jest Rüdiger Bohn. W trakcie trwającej od przeszło roku niezależnej działalności zespołu troje spośród jego członków – Barbara Borowicz, Gabriela Biel i Bartosz Sałdan – współpracowało z Helmutem Lachenmannem przy wykonaniu jego Trio Fluido w ramach festiwalu Brand New Music w Katowicach. Najważniejszymi festiwalami, w których Spółdzielnia brała udział, są Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Audio Art, Musica Moderna, aXes – Triduum Muzyki Nowej oraz Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody. W ramach Warszawskiej Jesieni 2016 zespół dokonał polskiej premiery scenicznej wersji opery Salvatore Sciarrina Luci mie traditrici, koprodukowanej przez Warszawską Operę Kameralną.

Grupa chce działać i rozwijać się wielopłaszczyznowo. Z tego względu jej programy koncertów od samego początku były dość zróżnicowane: obejmowały muzykę polską i zagraniczną, solową i kameralną, kompozytorów starszych i najmłodszego pokolenia, również muzykę zazwyczaj niewykonywaną przez polskich artystów. Swego rodzaju katalizatorem był koncert w grudniu 2015 roku, poświęcony całkowicie multimedialnym utworom Piotra Peszata. Kompozycje z pogranicza muzyki i performance’u, angażujące umiejętności multiinstrumentalne czy postinstrumentalne na równi z aktorskimi, otworzyły przed Spółdzielnią zupełnie nowe perspektywy. To wyjątkowe doświadczenie jest dla artystów niezmiernie ważne i niewątpliwie wpływa na kierunek dalszego rozwoju zespołu i kreowania szerzej rozpoznawalnej tożsamości Spółdzielni Muzycznej.

Spółdzielnia Muzyczna to jeden z pierwszych w Polsce ansambli muzyki współczesnej.

Skład zespołu:
Barbara Mglej – skrzypce
Paulina Woś-Gucik – skrzypce
Gabriela Biel – altówka
Jakub Gucik – wiolonczela
Martyna Zakrzewska – fortepian, midi
Bartosz Sałdan – perkusja
Aleksander Wnuk – perkusja
Małgorzata Mikulska – flet
Barbara Borowicz – klarnet
Wiktor Krzak – fagot
Mateusz Rusowicz – trąbka, dyrygent
Michał Lazar – gitara
Piotr Peszat – multimedia, management

---------------------

In 2014 a group of musicians from Cracow, who performed together among others in the European Workshop for Contemporary Music, participated in the International Course for New Music in Darmstadt, a program for young ensembles. This is when the idea to continue the fruitful cooperation in the fixed form of an ensemble was born. The basis was their joint desire to explore contemporary music in all its genres, from different periods and various music cultures. Moreover, the purpose was to perform such music, and in such form, that would allow the performers as well as the audience to grow.

Spółdzielnia wishes to reinterpret music that was already discovered and grounded, to discover music that is still waiting to be shown, and to create music that is new and current. We perform chamber music in its broad terms, from solo works to compositions for a sinfonietta. Striving to pool our personalities, we work on the terms of equal partnership, inspiring each other. Hence the name – Spółdzielna Muzyczna Contemporary Ensemble (Music Co-operative Contemporary Ensemble).

Spółdzielnia is a collection of artistic personalities. We all have our own artistic activities and achievements in music. Individually, we perform as soloists, form chamber ensembles, play in symphony orchestras. But our activity does not end with music performances, some of us are involved in academic research, composing, music production and artistic events management. Every ensemble member thus gains invaluable experience, related to various aspects of contemporary, classical, early, popular and ethnic music. Our openness to innovative ideas and artistic solutions come from this versatility. When selecting compositions for our repertoire, we primarily look for individualism, diversity and freshness, and when performing them – for understanding of musical and aesthetical concepts as well as openness and musicality, backed by technical skills. We also endeavour to stimulate the process of creating new compositions.

Already as the members of the European Workshop for Contemporary Music we had the privilege to share the stage with musicians from such ensembles as Ensemble Modern and Ensemble Garage. We owe much to the conductor at EWCM, Rüdiger Bohn. Within the year of the independent life of our ensemble, three of our members – Barbara Borowicz, Gabriela Biel and Bartosz Sałdan – cooperated with Helmut Lachenmann performing his Trio Fluido at the Brand New Music festival in Katowice. Spółdzielnia performed at such major festivals as the Warsaw Autumn, Sacrum Profanum, Audio Art, Musica Moderna, aXes New Music Triduum, Codes Festival of Traditional and Avant-garde Music. At the Warsaw Autumn in 2016, we participated in the Polish premiere of the stage version of the opera by Salvatore Sciarrino Luci mie traditrici, in coproduction with the Warsaw Chamber Opera.
Spółdzielnia Muzyczna is one of the first contemporary music ensembles in Poland.

We wish to operate and develop on many levels. For this reason the programmes of our concerts have been quite diversified from the very beginning: they included Polish and foreign music, solo and chamber works, pieces by composers from older and younger generations, also pieces that weren’t usually performed by artists in our country. A catalytic effect for the ensemble had the concert in December 2015, dedicated entirely to the multimedia compositions by Piotr Peszat. His works bordering on music and performance, and demanding multi-instrumental or even post-instrumental abilities as well as acting skills, opened new horizons to Spółdzielnia. This unique experience was crucial for us and undoubtedly has been affecting the development of the ensemble’s path and the creation of its more recognizable identity.
 
The ensemble’s core:
Barbara Mglej, violin
Paulina Woś-Gucik, violin
Gabriela Biel, viola
Jakub Gucik, cello
Martyna Zakrzewska, piano, midi
Bartosz Sałdan, percussion
Aleksander Wnuk, percussion
Małgorzata Mikulska, flute
Barbara Borowicz, clarinet
Wiktor Krzak, bassoon
Mateusz Rusowicz, trumpet, conductor
Michał Lazar, guitar
Piotr Peszat, multimedia, management

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się