Andrzej Kosendiak / fot. Łukasz Rajchert
Andrzej Kosendiak

Dyrektor Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, dyrygent i pedagog, jeden z najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W 2013 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2021 otrzymał tytuł profesora i obecnie pracuje na macierzystej uczelni. W 2005 roku został dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans i doprowadził do zmiany oblicza obydwu tych instytucji oraz do przekształcenia ich w Narodowe Forum Muzyki. Otwarcie nowej siedziby Narodowego Forum Muzyki, która powstała dzięki jego inicjatywie i staraniom, zostało uhonorowane nagrodą Koryfeusz Muzyki Polskiej 2016 w kategorii „Wydarzenie Roku”.

Jako dyrektor NFM powołał do życia nowe zespoły artystyczne, m.in. Chór NFM, Wrocławską Orkiestrę Barokową i Chór Chłopięcy NFM, zainicjował również Leo Festiwal. Przez 10 lat pełnił funkcję przewodniczącego zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich (2011–2021), a przez cztery lata wiceprzewodniczącego Rady ds. Instytucji Artystycznych (2012–2016).

Szczególnym zainteresowaniem dyrygenta cieszy się muzyka dawna. W 1985 roku założył zespół Collegio di Musica Sacra, a w 2012 – Wrocław Baroque Ensemble, którego jest kierownikiem artystycznym. Nagrał nieznane dotąd dzieła z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteki w Strasburgu, utwory Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego (Wrocławska Nagroda Muzyczna), Bartłomieja Pękiela, Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego, Jacka Różyckiego i in. Większość z tych nagrań była nominowana do nagrody Fryderyk, w 2019 roku zdobyła ją płyta Mielczewski II, a w 2021 – Mikołaj Zieleński (obie zostały wyróżnione w kategorii „Album roku – muzyka dawna”). Płyta z utworami Zieleńskiego otrzymała też nominację do International Classical Music Awards 2021 w kategorii „Baroque Vocal”. W 2022 roku ukazały się kolejne nagrania pod dyrekcją artysty: płyta winylowa z Completorium Gorczyckiego oraz CD Marcin Józef Żebrowski – Vesperae in Visitatione Beatae Mariae Virginis (Fryderyk 2023 i nominacje do nagrody Opus Klassik 2023 w kategoriach „Dyrygent Roku” oraz „Zespół Roku”), a w 2023 wydano zarejestrowany razem z Marcinem Szelestem album Musica liturgica, który zawiera wszystkie zachowane dzieła Marcina Leopolity i utwory organowe.

Andrzej Kosendiak regularnie dyryguje zespołami NFM oraz orkiestrami z Polski i świata. Występował w wielu krajach Europy, w USA (m.in. współpracował z University of North Carolina, Chapel Hill) i Chinach.

Jest niezwykle aktywny w dziedzinie edukacji. Zapoczątkował projekty edukacyjne – Śpiewający Wrocław, Śpiewająca Polska, międzynarodowe spotkania chórów Singing Europe, następnie dzięki jego wsparciu lub inicjatywie powstały w NFM: Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, Akademia Chóralna, Akademie Muzyki Dawnej łączące kursy mistrzowskie z koncertami, Akademia Orkiestrowa przygotowująca muzyków do pracy w profesjonalnych zespołach, a także Centrum Edukacyjne NFM. Był pomysłodawcą programu Musica polonica rediviva, którego założeniem jest wykonywanie muzyki polskiej przez młodych artystów na całym świecie przy wsparciu konserwatoriów i festiwali.

Artysta zainicjował także cykle wydawnictw płytowych 1000 lat muzyki we Wrocławiu oraz Witold Lutosławski. Opera omnia. Dzięki jego staraniom realizowany jest wspólny projekt fonograficzny Paula McCreesha i Chóru NFM, obejmujący nagrania wielkich dzieł oratoryjnych; dotychczas wydane albumy zdobyły dwukrotnie BBC Music Magazine Award, Diapason d’Or oraz Editor’s Choice magazynu „Gramophone”. W 2018 roku ukazała się płyta z Widmami Moniuszki pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka – nagrana przez wybitnych śpiewaków i aktorów, a także Chór NFM i Wrocławską Orkiestrę Barokową; otrzymała Fryderyka 2019 w kategorii „Album roku – muzyka chóralna, oratoryjna i operowa”.

Wśród wielu nagród i wyróżnień artysty znajdują się m.in. Nagroda Prezydenta Wrocławia (2016), Austriacki Krzyż Honorowy I Klasy za Zasługi w Nauce i Sztuce (2018), Diament Wrocławia (2018), Złota Odznaka Honorowa Wrocławia „Wrocław z wdzięcznością – Wratislavia grato animo” (2020) oraz przyznany przez prezydenta RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2023).

----


Director of the Witold Lutosławski National Forum of Music in Wrocław, conductor and teacher, one of the most active musicians and promoters of musical life in Poland. He is a graduate of the Department of Composition, Conducting and Theory of Music at the Academy of Music in Wrocław. In 2013, he received a postdoctoral degree, and in 2021 the title of professor and is currently employed at his alma mater. In 2005, he became Director of the Wrocław Philharmonic and the International Festival Wratislavia Cantans and effected structural and profile transformation of both institutions, finally merging them into the National Forum of Music. The opening of the new venue of the NFM – which was constructed thanks to his ideas and efforts – was honoured with the Coryphaeus of Polish Music 2016 award in the Event of the Year category.

As Director of the NFM, he created new artistic ensembles, i.a. the NFM Choir, Wrocław Baroque Orchestra and the NFM Boys’ Choir. From 2011 to 2021, Andrzej Kosendiak served as Chairman of the Board of the Society of Polish Philharmonics, and from 2012 to 2016 as Vice Chairman of the Council for Artistic Institutions, an advisory body to Minister of Culture and National Heritage.

Music of the past is of particular interest to Andrzej Kosendiak. In 1985, he founded the ensemble Collegio di Musica Sacra, and in 2012 Wrocław Baroque Ensemble, of which he is Artistic Director. He has recorded previously unknown works from Wrocław University Library and Strasbourg Library, works of Grzegorz Gerwazy Gorczycki (awarded Wrocław Music Prize), Bartłomiej Pękiel, Stanisław Sylwester Szarzyński, Jacek Różycki, and others; most of these recordings were nominated for Fryderyk awards: Mielczewski II won a Fryderyk 2019 (Album of the Year – Early Music), and Mikołaj Zieleński triumphed in the same category, winning a Fryderyk in 2021. The CD with works by Zieleński was also nominated for International Classical Music Awards 2021 in the Baroque Vocal category. In 2022, new recordings directed by him were released: a vinyl disc with Gorczycki’s Completorium and  the CD Marcin Józef Żebrowski – Vesperae in Visitatione Beatae Mariae Virginis (awarded Fryderyk 2023 and nominated for Opus Klassik 2023 in the categories: Conductor of the Year and Ensemble of the Year). In 2023, the album recorded with Marcin Szelest – Musica liturgica – was published, featuring all the preserved works by Marcin Leopolita and other works for organ.

Andrzej Kosendiak regularly conducts the NFM ensembles and orchestras in Poland and internationally. He has performed in many countries in Europe, the USA (including a collaboration with University of North Carolina, Chapel Hill) and China.
He is very active in the field of education. He initiated educational projects: Singing Wrocław, Singing Poland, international meetings of choirs Singing Europe, and thanks to his support or initiative the following have been created at the NFM: the National Polish Youth Choir, Choral Academy, Early Music Academies combining master classes with concerts, NFM Orchestra Academy preparing musicians to work in professional ensembles, as well as the NFM Education Centre. He is the father of the Musica polonica rediviva programme, whose premise is to encourage performances of Polish music by young artists around the world with the support of conservatories and festivals.

Andrzej Kosendiak has also initiated the recording series 1000 Years of Music in Wrocław and Witold Lutosławski. Opera omnia. Thanks to his efforts, a joint phonographic project by Paul McCreesh and the NFM Choir is being carried out, including recordings of great oratorio works; hitherto released albums have twice won the BBC Music Magazine Award, a Diapason d’Or and the Editor’s Choice of Gramophone magazine. In 2018, a CD with Moniuszko’s Phantoms was released under the direction of Andrzej Kosendiak – recorded by eminent singers and actors, as well as the NFM Choir and Wrocław Baroque Orchestra; this CD won a Fryderyk 2019 award in the category Album of the Year – Choral Music, Oratorio and Opera.

Andrzej Kosendiak has many awards and distinctions to his credit, among others the Award of the Mayor of Wrocław (2016), Lower Silesian Key of (2016), awards of Radio Wrocław Kultura – Emotions (2017, 2018), Austrian Honorary Cross of 1st Class for Merit in Science and Art (2018), Diamond of Wrocław (2018), the Gold Honorary Badge ‘Wrocław with Gratitude – Wratislavia grato animo’ (2020), and, awarded by the President of Poland, an Officer’s Cross of Polonia Restituta Order (2023).

UWAGA! Ten serwis używa cookies.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Czytaj więcej…

Rozumiem
Newsletter Melomana
Zapowiadamy nowe koncerty, przypominamy o starcie sprzedaży biletów, dajemy znać o ostatnich wolnych miejscach
Zapisz się